Regulamin:

 

Postanowienia ogólne

 1. Uczeń deklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach sportowych poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej (zgodnej z przepisami RODO) oraz akceptację Regulaminu Klubu Sporotwego Capoeira Camangula, zwanego dalej KS.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich, deklarację członkowską wypełnia rodzic bądź prawny opiekun. Uczeń zobowiązany jest wypełnić rubrykę dotyczącą zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny przed pierwszymi zajęciami.
 3. Ubezpieczenie NNW w ramach rekreacji ruchowej leży po stronie uczestnika zajęć.

Organizacja i przebieg zajeć sportowych KS Capoeira

 1. Uczeń zapoznał się i dobrowolnie akceptuje Regulamin KS.
 2. Uczeń ma prawo korzystać z zajęć prowadzonych przez KS, wszystkich imprez oraz prezentacji plenerowych.
 3. Na trening przychodzimy minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Czas ten wykorzystuje się na przebranie się i załatwienie formalności.
 4. Uczeń ćwiczy na boso, za wyjątkiem osób, które z przyczyn zdrowotnych muszą trenować w butach, bądź okresie zimowym jeśli temperatura na sali jest niekorzystna.
 5. Od każdego ucznia oczekuje się samokontroli i dyscypliny na zajęciach.
 6. Podczas treningu uczeń wykonuje tylko ćwiczenia polecone przez Instruktora.
 7. Rodzice ćwiczących mogą być obserwatorami podczas zajęć, ale uprasza się o nieingerowanie w trening.
 8. Uczeń jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich niedyspozycji, kontuzji przed zajęciami oraz w ich trakcie jeśli takie wystąpią.
 9. Uczeń nie opuszcza sali treningowej bez konsultacji z Instruktorem.
 10. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania podczas zajęć, tak aby nie przeszkadzać innym ćwiczącym.
 11. Uczeń zobowiązany jest do zdroworozsądkowego podejścia do ćwiczeń akrobatycznych oraz ćwiczeń wykonywanych w parach, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji u siebie i partnera.
 12. Uczeń zobowiązany jest do powiadomienia Instruktora o zauważonych uszkodzeniach sprzętu sportowego.
 13. Instruktor jest zobowiązany do odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 14. Instruktor ma prawo odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom spóźnionym.
 15. Instruktor ma prawo odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom niestosującym się do poleceń podczas zajęć.
 16. Ucznia obowiązuje pełny uniform grupowy (spodnie grupowe Abada, koszulka grupowa, cordao) jeśli jego staż treningowy przekracza 6 miesięcy lub zamierza przystąpić do egzaminu na pierwszy/kolejny stopień w Capoeira.
 17. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu sportowego oraz instrumentów muzycznych wyłącznie po konsultacji z Instruktorem.
 18. Uczeń ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i finansową za zniszczenia dokonane z jego winy.
 19. KS Capoeira przewiduje kary za niestosowanie się do Regulaminu KS Capoeira oraz poleceń instruktora, działanie na szkodę innych uczestników lub narażenie na szwank dobrego imienia KS Capoeira. Kary nakładane są przez Instruktora w formie: upomnienia słownego, czasowego zawieszenia w prawach ucznia (suspencao), skreślenia z listy uczniów.
 20. KS Capoeira przewiduje nagrody za reprezentowanie odpowiedniej postawy, podwyższenie poziomu wyszkolenia oraz działanie na rzecz promowania Capoeira oraz KS Capoeira w postaci: pochwały słownej, nadanie kolejnego stopnia (cordao), nagrody rzeczowej.
 21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione mienie ćwiczących.

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W związku z tym przygotowaliśmy dla wszystkich członków KLUBU SPORTOWEGO CAPOEIRA nowe deklaracje członkowskie zawierające informacje i oświadczenia zgodne z nowymi przepisami.

Podpisanie nowych deklaracji jest obowiązkowe w celu kontynuacji członkostwa i udziału w zajęciach capoeira.