Wyciąg ze statutu Klubu Sportowego Capoeira Camangula

Rozdział 1.    

Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny Klubu.

Art. 1.

Stowarzyszenie, zwane dalej Klubem nosi nazwę: Klub Sportowy Capoeira Camangula. Nazwa skrócona brzmi: K.S. Capoeira Camangula.

Art. 2.

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba mieści się w Tychach. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

Art. 4.

  • Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
  • O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków.

Art. 5.

Klub może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną.

Cele Klubu Sportowego Capoeira

Art.6.

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków, ale może to być też praca odpłatna. Do realizacji swoich celów Klub może zatrudniać pracowników.

Art. 7.

Celem działalności Klubu jest :

1. działalność sportowa, kulturalna, oświatowa w zakresie promocji i propagowania tańca sportowego Capoeira;

2. promocja i propagowanie tańca sportowego Capoeira;

3. prowadzenie oraz propagowanie sportu amatorskiego wyczynowego i rekreacji ruchowej;

4. promocja i popieranie zdrowego stylu życia;

5. przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku narkomanii, alkoholizmu wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży;

6. upowszechnianie kultury afro-brazylijskiej i innych kultur etnicznych;

7. zapobieganie zjawiskom nietolerancji, ksenofobi i rasizmowi;

8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną.

Art. 8.

Dla osiągnięcia celów określonych w art. 7 Statutu Klub:

  • organizując szkolenia sportowe w formie treningów, popiera uprawianie sportu i rekreacji ruchowej;
  • organizuje imprezy i zawody sportowe w zakresie Capoeira, a także bierze udział w takich zawodach i imprezach w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej;
  • prowadzi działalność wychowawczą wśród młodzieży;
  • działa przeciwko używaniu przez młodzież alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;
  • zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego, sportu oraz rekreacji ruchowej przede wszystkim w formie:

a/ odpowiedniej kadry trenersko – instruktorskiej;

b/ odpowiednich materiałów szkoleniowych (książki, czasopisma, filmy, pogadanki itp.);

c/ odpowiednich urządzeń sportowych i sprzętu;

6. Współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami  oraz szkołami;

7. Organizuje spotkania ogólnopolskie i międzynarodowe, oraz wycieczki i obozy w tym również sportowe;

8. Organizuje festiwale widowiskowe, pokazy i inne imprezy kulturalne;

9. Utrzymuje własny, wynajmowany lub dzierżawiony lokal (salę gimnastyczną, pomieszczenia przeznaczone na odbywanie tam ćwiczeń gimnastycznych, pomieszczenia gospodarcze oraz mieszkalne).

10. Propaguje taniec sportowy Capoeira w środowisku osób niepełnosprawnych i w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną.


Art. 9.

1. Środki finansowe Klub czerpie ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i z działalności odpłatnej a w szczególności wpłaty i opłaty uczestników działań;

2.  Wysokość składki członkowskiej ustalana jest corocznie przez Zarząd Klubu;

3. Działalność odpłatna to: organizacja pokazów i widowisk, warsztatów i organizacja obozów, szkoleń sportowych dla osób niebędących członkami Klubu.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania aministracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), orzekam o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia pod nazwą:

Klub Sportowy Capoeira Camangula
NIP: 6462924351
REGON: 242725862